Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim

Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Data publikacji strony internetowej: 16.01.2017 roku  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020 roku


Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się umieszczać w sposób wyczerpujący zasady dostępności
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Data publikacji deklaracji dostępności 23.09.2020 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Ułatwienia dostępu

Strona internetowa radzyńskiej komendy Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest aspirant Piotr Mucha adres poczty elektronicznej rzecznik.kppradzynpodlaski@lu.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 47 81 422 51

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Warszawskiej 100A. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy i numerem budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

W holu głównym znajduję się recepcja oraz stanowisko dyżurnego. Dyżurny obsługuje interesantów oraz powiadamia policjanta lub pracownika Policji o oczekującym interesancie.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza lub pracownika Komendy Powiatowej Policji (osoby wprowadzającej) po uprzednim wpisaniu przez dyżurnego do książki osób odwiedzających i wydaniu przepustki. Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z systemem zabezpieczającym, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Interesanci mogę być obsłużeni w holu, w głównym wejściu do budynku.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W budynku znajduje się winda. Toaleta dla interesantów znajduję się w holu głównym na paterze po prawej stronie od wejścia głównego. Toalety w budynku przystosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu dla interesantów od ulicy Warszawskiej wyznaczono dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Budynek wyposażony został w tablice informujące o drogach ewakuacji (w postaci piktogramów).

W budynku istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu migowego online, z wykorzystaniem terminali DX80.

Połączenie z Policją, z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online, możliwe jest także poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony internetowej: e-uslugi.